Изказване на благодарност и похвала

От Красимир Беров за курса „Културни реалии и език“ при проф. Татяна Славова; Февруари 2020

За изследването

За целта на това изследване използвам като изходна точка съвременното издание на св. Синод на БПЦ. В „Евангелие от Матея" и „Евангелие от Йоана“ намирам всички думи със съставния корен „благодар“ и корена „хвал“, и след това намирам използваните словосъчетания по номерата на стиховете в изданията на Мариинското евангелие с разночетения на същите евангелия на А. Алексеев и колектив1.

След като съпоставя съвременния български текст със старобългарските източници, показвам и съответствията в гръцкия текст2. По този начин стигам до заключението дали думата е изконно наша или преведена, калкирана, новоизкована. В БЕР3 е спомената само думата „благ“ а думи с корена „хвал“ няма.

Съкращения4

Kr – Карпинско Евангелие 13ти в. бълг.; Cd –  Чудовски Нов завет от 1355 г.; Pg – Погодин 21 (РНБ) 14ти в.; Sk – Савина Книга; Th – Тълковно Евангелие на Теофилакт Български по ръкопис на Погодин 174 (РНБ) 16ти в.;  Db – староруско Добрилово евагелие от 1164 г;  Fl – РНБ, 14ти в.; Bn – Банишко четириевангелие от XIII в. НБКМ, № 847.

ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

6:2. И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерците по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците…5

егда ѹбо твориши милостꙑниѭ не въстрѫби прѣдъ собоѭ ѣко ѵпокрити творѧтъ. Въ съньмиштихъ и въ стъгнахъ. да прославѧтъ сѧ отъ чл҃вкъ

Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν6

Разночетения (прославѧтъ сѧ): прославѧтъ сѧ tr Pg

15:36. И като взе седемте хляба и рибите, възблагодари, разчупи и даде на учениците Си, а учениците — на народа.

и приемъ ж҃ хлебъ. и рꙑбꙑ. хвалѫ въздавъ. прѣломи и дастъ ѹченикомъ своимъ. ѹченици же народомъ

καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, εὐχαριστήσας ἔκλασεν, καὶ ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, οἱ δὲ μαθηταὶ τῷ ὄχλῳ.7

Разночетения (хвалѫ въздавъ): похвалъ Krs SKs; бл҃годаривъ Cd Pg; бл҃годарьствивъ  Th add и Bn

21:16. …А Иисус им отговори: да! нима никога не сте чели: „из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала“?

іс҃ же рече имъ. еи нѣсте ли чьли николиже. ѣко из ѹстъ младеьнечъ и съсѫштихъ съвръшилъ еси хвалѫ.

καὶ εἴπον αὐτῷ, Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω α ἴνον;

Разночетения (хвалѫ): липсва

26:27. И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички;

і приимъ чашѫ и и хвалѫ въздавъ. дастъ имъ гл҃ѧ. пийте отъ неѩ

Разночетения (хвалѫ въздавъ): бл҃годаривъ Cd Fl Pg; бл҃годарьствивъ  Th

Καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον, καὶ εὐχαριστήσας, ἔδωκεν αὐτοῖς, λέγων, Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες·

26:30. И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина.

і вьспѣвьше иꙁидѫ въ горѫ елеонъскѫ

Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.

Тук виждаме, че в старобългарски съвсем липсва хвалебна или дума с този корен. смисълът се подразбира от текста в старогръцки.  ὑμνήσαντες (ὑμνέω) е възпявам, хваля чрез възпяване8.

ОТ ИОАНА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

6:11. Иисус взе хлябовете и, като възблагодари, раздаде на учениците…

приѩтъ же хлѣбъ ис҃. и хвалѫ въздавъ. подастъ ѹченикомъ.

Ἔλαβεν δὲ τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς, καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ἀνακειμένοις· ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον.

Разночетения (хвалѫ въздавъ):  бл҃годаривъ Cd Fl Pg

11:41. Тогава дигнаха камъка от пещерата, дето лежеше умрелият. А Иисус дигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша.

вьꙁѧсѧ же камень идеже бѣ ѹмерꙑ лежа. ис҃ же вьꙁведе вꙑспрь очи и рече. От҃че хвалѫ тебѣ въꙁдаѭ. ѣко ѹслꙑша мѧ.

Ἦραν οὖν τὸν λίθον, οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κείμενος. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω, καὶ εἴπεν, Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου.

Разночетения (хвалѫ (хвалѭ ME) тебѣ въꙁдаѭ):  хвалѭ тѧ Db; бл҃годарѭ ти Cd Pg

Речник9

прославити (сѧ) – δοξάζειν
хвала – αἶνος, αἴνεσις, ἔπαινος, χαρις
(по)хвалити – αἰνεῖν, ἐπαινεῖν, δοξάζειν, εὐφημεῖν, ἀνευφιμεῖν, ἐνασχολεῖσθαι, ἀποδέχεσθαι ; 2. εὐχαριστεῖν
хвалѫ въздати  –  εὐχαριστεῖν
съвръшилъ еси хвалѫ –  κατηρτίσω αἴνον
благодарити – εὐχαριστεῖν

Заключение

Намерените употреби на двете думи са крайно недостатъчни, но все пак личи, че „благодарити“ е калка от „εὐχαριστεῖν“ докато с „хвалити“ и „хвалѫ въздаѭ“ са превеждани най-различни думи в първоизточниците, включително „εὐχαριστεῖν“. Разбира се, нужно е да се изследват много повече текстове и да се сравнят с гръцките им първоизточници.

Можем да заключим, отново с уговорката, че е нужно изследването на много повече писания, че „хвала“ е изконната дума за изказване на благодарност. „Похвала"та (в съвременния ѝ смисъл) е оттенък, част от значението и едно от значенията на думата „хвала“. Изказването на признание и почест е друг оттенък от значението на „хвала“.

  1. „ЕВАНГЕЛИЕ от МАТФЕЯ  в славянской традиции“, А.Алексеев и колектив, Российское Библейское Общество, Санкт Петербург 2005; „ЕВАНГЕЛИЕ от ИОАННА  в славянской традиции“, А.Алексеев и колектив, Российское Библейское Общество, Санкт Петербург 1998
  2. За сравнение с вероятния гръцки първоизточник ползвам https://biblehub.com/bz05/ и https://www.stepbible.org/?q=version=Byz (The New Testament In The Original Greek Byzantine Textform [By, Maurice A. Robinson & William G. Pierpont] [© 2005])
  3. Български Етимологичен Речник – попълнен само до  Том VII (слòво–теря̀свам)
  4. Съкращенията са по изданията в бележка 1.
  5. За съвременния български ползвам изданието на Св. Синод (http://www.pravoslavieto.com/bible/index.htm)
  6. https://biblehub.com/bz05/matthew/6.htm
  7. https://biblehub.com/bz05/matthew/15.htm
  8. ὑμνέω – възпявам: https://biblehub.com/greek/5214.htm
  9. Липсващите в изложените примери от Евангелието гръцки съответствия са взети от  Старославянский словарь (по рукописам X-XI веков), Э. Благова и колектив, „Русский Язык“ 1994

От: Красимир Беров; Създадено: 2021-11-20; Обновено: 2021-11-20

Можете да ни подкрепите чрез PayPal или кредитна карта.