Ѩꙁыкъ

Писания и изследвания върху нашия език.

ПРѢДГОВОРЪ (към) КЛЮЧЪ БЪЛГАРСКАГО ꙖЗЫКА

Отъ Г. С. РаковскагоНАПИСАНЪ ВЪ БУКУРЕШТЪ1865Започнѫтъ же въ Одесѫ1858———Издава гу Киро Стояновъ, племмянникъ-тъ на Раковски.———<•>—•—<•>———ОДЕССА,ТИП Г. УЛЬРИХА, КРАСНЫЙ ПЕРЕУЛОВЪ,ДОМЪ № 3.1880

Занимаюштъ ся въ Новый Садъ (въ Австриѭ) 1857, въ издание то «Горскаго Пѫтникѫ» падна ми на умъ — не были бы възможно и нашыи Бьлгарскы ꙗзыкъ да си положи каквы и да е правила о пройзведении речии, какъ то имжтъ и други тѣ класичны названи ꙗ

ПРЕДИСЛОВІѤ (къмъ) ГРАММАТИКА за Старобългарскыя ѥзыкъ

Пълното названѥ на книгата е: ГРАММАТИКА за Старобългарскыя ѥзыкъ по сичко-то му развитіѥ, съставена отъ Ив. Н. Момчилова ПЬРВО ИЗДАНІѤ ВІѤНА, въ типографія-та на Л. Соммерова. 1865

До сега комахай сичкы-тѣ учены славенисты наричахѫ и наричатъ прадѣднія ни ѥзыкъ „славянскій, церковнославянскій, языкъ словенскій древняго нарѣчія (Добровскій) и священный языкъ Словянъ (Гангъ)“, каточе бы той да ѥ пріелъ най-п